Belzona ® 4311 Magma CR 1 1,5 kg

Náterová látka vysoko odolná proti chemikáliám
Ochrana konštrukčných prvkov a zariadení v špeciálnych prevádzkach, ktoré sú vystavené pôsobeniu chemikálií bola dlhú dobu veľkým problémom. Viac ako 40 rokov priemysel očakával od výskumníkov Belzony produkt, ktorý by skutočne chránil pred vplyvom takéhoto prostredia.
Belzona ® 4311 (Magma CR1) je náterová látka vysoko odolná proti chemikáliám použiteľná v:
 • chemickom priemysle
 • úpravovniach vody
 • rafinériách
 • farmaceutickom priemysle
 • galvanizačných prevádzkach
 • priemysle umelých hmôt
Belzona ® 4311 (Magma CR1) sa pevne a nastálo naviaže takmer na hocijaký pevný materiál vrátane:
 • kovov
 • betónov
 • materiálov zo sklenených vlákien
 • tehál
 • podlahových krytín
 • skla
Chemická odolnosť
 
 • Chemická odolnosť pri použití vzoriek ponorených vo všetkých nasledujúcich chemikáliách po dobu najmenej 52 týždňov je hodnotená ako výborná.

Anorganické kyseliny

 • 36% kyselina chlorovodíková
 • 30% kyselina fluorokremičitovodíková
 • 10% kyselina dusičná
 • 60% kyselina chloristá
 • 30% kyselina fosforečná
 • 98% kyselina sírová
 • 6% kyselina siričitá

Anorganické zásady

 • 30% roztok čpavku
 • 40% hydroxid sodný
 • 40% hydroxid draselný
 • bromidová voda (nasýtená)
 • chloridová voda (nasýtená)
Organické kyseliny
 • 30% kyselina citrónová
 • 37% formaldehyd

Organické zásady

 • metylamín

Rozpúšťadlá

 • amyl acetátový
 • benzén
 • cellosolve
 • dibutylftalát
 • ester EEP
 • etanol
 • etyletoxyproprionát
 • hexán
 • izobutanol
 • mesitylén
 • methylamylketón
 • n-butanol
 • ropný ťažký benzín
 • skydrol
 • styrén
 • toluén
 • xylén

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved