Belzona ® 9411 Release Agent/Separátor 0,1 kg

Separátor, zabraňuje priľnutiu materiálu Belzona k povrchu

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved